İnternette sansür yasasının son düzenlemesi!

İnternette sansür yasasının son düzenlemesi!

PAYLAŞ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda aralarından 5651 sayılı internet yasasında düzenlemeleri öngören teklifin de dahil olduğu “torba tasarı”yı kabul etti.

İnternetle ilgili düzenlemelerin son hali şöyle:

MAİLLE DE İÇERİĞİ KALDIRIN BİLDİRİMİ YAPILABİLECEK

Bu düzenleme kapsamındaki faaliyetleri yurtiçinden ya da yurtdışından yürütenlere, internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bildirim yapılabilecek.

TİB’İN TALEP ETTİĞİ BİLGİ VERİLECEK

İçerik sağlayıcı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın bu düzenleme ile verilen görevlerinin ifası kapsamında; talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde başkanlığa teslim edecek ve başkanlıkça bildirilen tedbirleri alacak.

YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ EN AZ İKİ YIL SAKLAYACAK

Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği, haberdar edilmesi halinde yayından çıkarmakla yükümlü olacak. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak.

SAKLAMAZSA PARA CEZASI

Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu düzenlemedeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında başkanlık tarafından 10 bin TL’den 100 Bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

YASAKLANAN İÇERİĞE DNS VE VPN’LE DE ERİŞİM SAĞLANAMAYACAK

Erişim sağlayıcı, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ KURULACAK

Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Birliğin merkezi Ankara olacak. Birlik; Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilen tüm internet servis sağlayıcıları ile internet erişim hizmeti veren diğer işletmecilerin katılmasıyla oluşan ve koordinasyonu sağlayan bir kuruluş olacak.

ERİŞİMİ ENGELLEMEYENE PARA CEZASI

Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün internet toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarının tutulması hususlarında yönetmelikle belirlenen tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu düzenlemede belirtilen yükümlülükleri ihlal eden ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılarına, ihlalin ağırlığına göre uyarma, bin Türk Lirasından 15 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verme veya üç güne kadar ticari faaliyetlerini durdurma müeyyidelerinden birine karar vermeye mahalli mülki amir yetkili olacak.

DOĞRUDAN MAHKEMEYE BAŞVURARAK İÇERİĞİN ENGELLENMESİ TALEP EDİLEBİLECEK

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ve özel hayatının ihlal edildiğini iddia eden kişi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilecek. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilecek.

HAKİM İSTERSE SİTEYİ TOPTAN KAPATABİLECEK

Hakim, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, v.b şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle kararını verecek. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemeyecek.

TİB BAŞKANI MAHKEME KARARI OLMADAN ERİŞİM ENGELLEMESİ KARARI VEREBİLECEK

Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda, TİB Başkanı resen erişimin engellenmesi kararını verebilecek.

Sulh ceza hakiminin kararını, şartlara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, 500 günden 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

SİBER GÜVENLİK KURULU KURULACAK

Siber güvenlikle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartları onaylamak ve bunların uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla Siber Güvenlik Kurulu kurulacak.

NE DEĞİŞTİ?

Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlarda ise TİB Başkanı doğrudan erişimin engellenmesine karar verebilecekken, Ulaştırma Bakanı’nın engelleme yetkisi tekliften çıkarıldı.

Buradaki endişeler ‘özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar’ tanımının ucu açık olmasından kaynaklanıyor. Her şey özel hayata girebilir, her şeye dayanarak TİB Başkanı erişim engeli kararı verebilir. TİB Başkanı zaten dolaylı olarak Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı ve Bakan’a verilen engelleme yetkisinin kalkması bu durumda bir şey ifade etmiyor. Bakan, TİB Başkanı’na “bu içeriği engelle” derse TİB Başkanı’nın itiraz edebilmesi söz konusu değil.

“Erişimin engellenmesi kararı ve yerine getirilmesi” başlıklı düzenlemede, “soruşturma aşamasında verilen hakim kararları, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde HSYK tarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verilir” fıkrası, tasarı metninden çıkarıldı.

Değişiklik önergenin gerekçesinde, mahkemelerin birleştirilmesine ilişkin olarak Adalet Bakanlığı’nca yürütülen kanun çalışmasının devam etmesi nedeniyle fıkranın metinden çıkarıldığı belirtildi.

Tasarıda, “internette özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar TİB’e doğrudan buşvurabilir” hükmündeki, “gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar” ifadesi çıkarıldı. Maddede yalnızca “kişi” kavramı tanımlandı.